ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต

1.ตรวจสอบรายชื่อ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.62 - 19 ม.ค.63
2.บันทึกข้อมูลส่วนตัว
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการส่งเอกสาร
ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 62 - 19 ม.ค. 63
3.บันทึกภาวะการมีงานทำ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
ระหว่างวันที่16 ธ.ค. 62 - 19 ม.ค. 63
4.พิมพ์เอกสาร
ใบแจ้งการชำระเงิน, บัตรรายงานตัว, ใบลงทะเบียนสมาคมศิษย์เก่า และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (มีงานทำแล้ว)
5.ชำระเงิน
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
สามารถชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 62 - 19 ม.ค. 63
6.รายงานตัว
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต นำใบเสร็จและเอกสารอื่นๆ ยื่นรายงานตัว ในระหว่างวันที่ 15 - 19 ม.ค. 63 ณ ชั้น 3 อาคาร 90 ปี (อาคาร 19) ม.ราชภัฏเทพสตรี
7.เช่าชุดครุย
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
จองชุดครุยปริญญา ณ หอประชุม 1
ระหว่างวันที่ 15 ม.ค. - 19 ม.ค. 2563