ขั้นตอนการรายงานตัวบัณฑิต

1.ตรวจสอบรายชื่อ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับพระทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2561
ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
2.บันทึกข้อมูลส่วนตัว
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ในการส่งเอกสาร
ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561

3.บันทึกภาวะการมีงานทำ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
บันทึกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561

4.พิมพ์เอกสาร
ใบแจ้งการชำระเงิน, บัตรรายงานตัว, ใบลงทะเบียนสมาคมศิษย์เก่า และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (มีงานทำแล้ว)

5.ชำระเงิน
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
สามารถชำระเงินได้ที่ ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศ
ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
6.รายงานตัว
นำใบเสร็จและเอกสารอื่นๆ ยื่นรายงานตัว
ณ ชั้น 3 อาคาร 90 ปี (อาคาร 19) ม.ราชภัฏเทพสตรี
ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561
7.เช่าชุดครุย
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
จองชุดครุย ณ ห้องราชาวดี อาคาร 6 (คณะวิทยาการจัดการ)
ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561