รหัสนักศึกษา
หมายเลขบัตรประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนคำนำหน้าของบัณฑิตและมหาบัณฑิต

หากบัณฑิตและมหาบัณฑิตท่านใดประสงค์ที่จะเปลี่ยนคำนำหน้า หรือยศตำแหน่ง สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ในวันที่บัณฑิตและมหาบัณฑิตมารายงานตัว โดยนำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศฯ ยื่นที่โต๊ะรายงานตัวบัณฑิตตามวุฒิการศึกษา และกรุณาแก้ไขคำนำหน้าในแฟ้มรายงานตัวบัณฑิตด้วยค่ะ หรือยื่นเอกสารได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 90 ปี

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร และการแต่งกายของบัณฑิตฯ ประจำปี 2561 (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย)
การรับรายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (เพิ่มเติม) ประจำปี พ.ศ. 2560
การรับรายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปี พ.ศ. 2560
ใบคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2560