รหัสนักศึกษา
หมายเลขบัตรประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนคำนำหน้าของบัณฑิต, มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

บัณฑิต, มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตท่านใดประสงค์ที่จะเปลี่ยนคำนำหน้ายศตำแหน่ง สามารถแจ้งเปลี่ยนได้ในวันที่ 1 - 4 มีนาคม 2561 โดยแจ้งอาจารย์ผู้ฝึกซ้อม และนำสำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศฯ ยื่นที่กองอำนวยการ อาคาร 16 (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้น 1

ตรวจสอบเลขที่นั่งบัณฑิต พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561
ระบบการจราจรและสถานที่จอดรถของบุคลากรและบัณฑิต
กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและมหาบัณฑิตในพิธีฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2561
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่กลุ่มฝึกซ้อมย่อย (สำหรับ บธ.บ.184 - บธ.บ. 371)
กำหนดการพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 (อย่างละเอียด)
รายชื่อบัณฑิตขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2561
การแต่งกายของบัณฑิตเพื่อเข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2561
กำหนดการรับชุดครุยและเครื่องแบบ
กำหนดการพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และการแต่งกายของบัณฑิตฯ ประจำปี 2561 (แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย)
ใบคำร้องขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561 (บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปี 2559)