โอกาสดีมาแล้ว!! เรียน e-Learning นับเป็นชั่วโมงกิจกรรมจิตสาธารณะ พิเศษ ปี 2566 เพิ่มหลักสูตรใหม่ 16 หลักสูตร

https://www.studentloan.or.th/th/news/1678242168?fbclid=IwAR2BJOv0_FVMVqCT3nXAK27pA_xX4nKNwK8_lKgPRY7sgdaZDoVQePQRWCY

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเสริมความรู้ทางการเงินด้วยการจัดทำหลักสูตร SET e-Learning ให้ความรู้แก่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม บุคลากรในสถานศึกษา และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ด้านการวางแผนการเงิน ด้านการลงทุน และด้านความเป็นผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา สามารถเข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าว และนำไปสะสมจำนวนชั่วโมงจิตสาธารณะให้ครบตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด

โดยในขณะนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมได้เลือกเรียนอีก 16 หลักสูตร จากเดิมมี 35 หลักสูตร รวมเป็น 51 หลักสูตร

เมื่อเรียนจบแต่ละหลักสูตรแล้วจะได้รับวุฒิบัตร สามารถนำไปนับเป็นกิจกรรมจิตสาธารณะสะสมได้ถึง 65 ชั่วโมงตัวอย่างหลักสูตรใหม่ๆ ได้แก่ วัย 20+ เริ่มต้นดี ชีวิตไม่มีติดลบ, การเงินพอเพียง การเงินมั่นคง, Content Creator ออนไลน์: อาชีพยอดฮิตพิชิตเงินล้าน , งานดี ชีวิตลงตัว ด้วย Work-Life Integration เป็นต้น โดยผู้กู้ยืมต้องลงทะเบียนเข้าเรียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://elearning.set.or.th/SETStudentLoan หรือ แอปพลิเคชัน กยศ. Connect

 

ข่าวอื่นๆ