การประเมินคุณภาพ การจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี กลุ่มเป้าหมาย นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                   2. เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ตัวชี้วัดความสำเร็จ คะแนนคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษา

                        ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51

ข่าวอื่นๆ