ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
สแกนหรือเข้าลิงค์เพื่อดูรายละเอียด
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
>>>https://drive.google.com/.../1_tdeO29J6JHP4n4DWUk.../view...
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
>>>https://drive.google.com/.../1-7Hn9PYphAAyW5OmI.../view...
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
>>>https://drive.google.com/.../19DCMoC_LrrepkR5CR4M.../view... 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ข่าวอื่นๆ