กิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ (ทุกวันพุธ)

กิจกรรมดีดี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ขอเชิญชวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ (ทุกวันพุทธ) พระสงฆ์จำนวน 3 รูป

ตลอดระยะเวลาภาคการศึกษาที่ 2/2566 ณ หน้าอาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เพื่อให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา รู้จักการทำทาน ลดความตระหนี่ในใจ ฝึกการเป็นผู้ให้สร้างอุปนิสัยโอบอ้อมอารี ช่วยลดทิฐิ

ฝึกการทำบุญร่วมกันเป็นหมู่คณะและช่วยให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกันและยังเป็นการช่วยสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีของชาวพุทธให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป

กิจกรรมตักบาตรประจำสัปดาห์ (ทุกวันพุธ)

ข่าวอื่นๆ