ประกาศยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพิ่ม

ประกาศยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถสร้างเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ข่าวอื่นๆ