กำหนดการพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทำนปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยำลัยราชภัฏเทพสตรี

ข่าวอื่นๆ