ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภาระหน้าที่

ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจของกองพัฒนานักศึกษา

ปรัชญา

          กองพัฒนานักศึกษา พัฒนาคนล้ำเลิศ ก่อเกิดกิจกรรม นำสู่บริการ บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม

วิสัยทัศน์

            เป็นศูนย์กลางพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

พันธกิจ

          1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา

          2. ส่งเสริม และสนับสนุนการบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษา

 

วัตถุประสงค์

            1.  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษา

          2.  เพื่อจัดบริการและสวัสดิการให้แก่นักศึกษา

          3.  เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีความหลากหลาย

          4.  เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำของนักศึกษาสู่การพัฒนาท้องถิ่น

 

เป้าประสงค์

          1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ

          2.  เป็นศูนย์กลางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา

          3.  เป็นศูนย์กลางการจัดการบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

          1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนักงานอธิการบดี

          2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์

          3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการและสวัสดิการแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ