ประวัติความเป็นมา

ประวัติกองพัฒนานักศึกษา

          กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานสังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โดยมีการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างของฝ่ายกิจการนักศึกษาโดยมีผลให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาปรับเปลี่ยนเป็นสำนักกิจการนักศึกษา จนเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” และจากประกาศให้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๓๘ จึงเปลี่ยนจาก“วิทยาลัยครูเทพสตรี”มาเป็น“สถาบันราชภัฏเทพสตรี” มีผลทำให้โครงสร้างการบริหารงานของสำนักกิจการนักศึกษาเปลี่ยนแปลงไป โดยมีหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษาเป็น ผู้บริหารงานภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ทำให้สถาบันราชภัฏเทพสตรีปรับเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี” ซึ่งทำให้สำนักกิจการนักศึกษามีการปรับเปลี่ยนเป็นกองพัฒนานักศึกษา โดยมีผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็น ผู้บริหารงาน และอยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

          ในปัจจุบันกองพัฒนานักศึกษา  สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้มีการจัดโครงสร้างภายใน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา ด้านบริการและสวัสดิการนักศึกษา ซึ่งได้แบ่งการบริหารงานออกเป็น  ๓ งาน ดังนี้ ๑. งานธุรการ   ๒. งานกิจกรรมนักศึกษา    ๓. งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

 

ผู้บริหารสำนักกิจการนักศึกษาตั้งแต่ปี ๒๕๒๕ ถึงปี ๒๕๔๘ ได้แก่

          ๑.  นายพัลลภ  วีระบูล                                    ๒๕๒๕ – ๒๕๓๒

          ๒.  นายบัญชา  ทรัพย์ประเสริฐ                        ๒๕๓๓ – ๒๕๓๗

          ๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลา  ศรีเหนี่ยง           ๒๕๓๘ – ๒๕๔๕

          ๔.  นายชำนาญ  ชื่นจิตร์                                 ๒๕๔๖ – ๒๕๔๘

ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน ได้แก่

          ๑.  นางวนิดา  เด่นนะหลี                              ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑

          ๒. นางศรีไพร  วงษ์วาน                               ๒๕๕๒ – ๒๕๖๔

          ๓. นางศุภศร   ยินดีสุข                                ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน