Mr.

จำนวนผู้เข้าชม 32 ครั้ง

20

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓