ประกาศมหาวิทยาลัยเทพสตรี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง

ข่าวสารวิชาการอื่นๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทพสตรี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ทั้งนี้ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖