การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับ นักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง

ข่าวทุนการศึกษาอื่นๆ

การยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียนการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสมารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2/2563

ปฏิทินการยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับนักศึกษา ที่เรียนดี มีความสามารถ และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563