เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกนักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

จำนวนผู้เข้าชม 99 ครั้ง

ดาวน์โหลดเอกให้ที่ลิ้งค์

https://drive.google.com/file/d/1gy9Xk5KMRwnJf8oQu4ZVDWFk-9DL7uA_/view?fbclid=IwAR0BrNvJ8O_yjQa8e_HwQuuVsNOPDONx0vNMcvbIJwkp8rJhKOw_9IRaOQI

ข่าวทุนการศึกษาอื่นๆ

การยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียนการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสมารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2/2563

ปฏิทินการยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับนักศึกษา ที่เรียนดี มีความสามารถ และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563