การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

จำนวนผู้เข้าชม 3281 ครั้ง

êêêêêดาวน์โหลดแบบฟอร์มêêêêê

http://www.dcy.go.th/webnew/main/news_view.php?id=3575

 

ข่าวทุนการศึกษาอื่นๆ

ประกาศ การยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 (ครั้งที่ 1)

มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร

การนำส่งเอกสารให้นักศึกษา ส่งทางไปรษณีย์ ได้ตั้งแต่วันที่ 23 เม.ย. - 20 พ.ค. 2563 มาที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เลขที่ 321 ถนนนารายณ