การคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปีการศึกษา 2562

จำนวนผู้เข้าชม 131 ครั้ง

ข่าวทุนการศึกษาอื่นๆ

ปฏิทินการยกเว้นเงินค่าบารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

สำหรับนักศึกษา ที่เรียนดี มีความสามารถ และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี