สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรีขอสำรวจนักศึกษาที่มีความประสงค์จะทำงานนอกเวลา (Part-time)

จำนวนผู้เข้าชม 201 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

เว็บไซต์ www.thaijob.com

เว็บไซต์สำหรับที่นักศึกษาสามารถหาอาชีพที่เหมาะสมให้กับตัวเองได้

เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

สถาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดให้มีการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จ