ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา

จำนวนผู้เข้าชม 455 ครั้ง

ปฏิทินและขั้นตอนการยกเว้นเงินค่าบำรุงการศึกษา <<คลิก>>

ข่าวสารวิชาการอื่นๆ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทพสตรี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ทั้งนี้ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖