ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง การกำหนดเครื่องแต่งกายของนักศึกษาภาคปกติ

จำนวนผู้เข้าชม 1517 ครั้ง

ข่าวกิจกรรมนักศึกษาอื่นๆ

รับสมัครและการเลือกตั้งประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559

หากนักศึกษาท่านใดสนใจ สามารถสอบถามได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 90 ปี