ประกาศมหาวิทยาลัยเทพสตรี เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ทั้งนี้ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา ภาคปกติประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖

ปฏิทินกิจกรรม

แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.108) << เปลี่ยนชื่อ-สกุล, ที่อยู่

แบบรายงานสถานภาพการศึกษา (กยศ.204) << ขอผ่อนผันชำระหนี้

ใบตารางติดบัตรกิจกรรม กยศ.

แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา กยศ.

ใบคำร้องขอจองห้องพัก (สำหรับนักศึกษาใหม่)

ใบคำร้องขอจองห้องพัก (สำหรับนักศึกษาเดิม ชั้นปี 1-4)

ใบคำร้องขอจองห้องพัก (สำหรับนักศึกษาเดิม ชั้นปี 5 หลักสูตร ค.บ.)

แบบขอรับทุนการศึกษาประเภทเรียนดี เกรดเฉลี่ยสะสม 4.00

แบบขอรับทุนการศึกษาประเภทสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

แบบกรอกประวัติ ผู้รับการเสนอชื่อเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ 2562

แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ปี2564

คำร้องขอมีใบรับรองความประพฤติ

สถิติการขอใบรับรองความประพฤติ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

สถิติการให้บริการงานพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2561

สถิติการขอใบรับรองความประพฤติ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

สถิติการให้บริการงานพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

สถิติการขอใบรับรองความประพฤติ ประจำเดือน ธันวาคม 2561

สถิติการให้บริการงานพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2561

สถิติการขอใบรับรองความประพฤติ ประจำเดือน มกราคม 2562

สถิติการให้บริการงานพยาบาล ประจำเดือน มกราคม 2562

สถิติการขอใบรับรองความประพฤติ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สถิติการให้บริการงานพยาบาล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

สถิติการขอใบรับรองความประพฤติ ประจำเดือน มีนาคม 2562

สถิติการให้บริการงานพยาบาล ประจำเดือน มีนาคม 2562

สถิติการขอใบรับรองความประพฤติ ประจำเดือน เมษายน 2562

สถิติการให้บริการงานพยาบาล ประจำเดือน เมษายน 2562

สถิติการขอใบรับรองความประพฤติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

สถิติการให้บริการงานพยาบาล ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

สถิติการขอใบรับรองความประพฤติ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

สถิติการให้บริการงานพยาบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2562

สถิติการขอใบรับรองความประพฤติ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

สถิติการขอใบรับรองความประพฤติ ประจำเดือน มิถุนายน 2562

สถิติการขอใบรับรองความประพฤติ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

สถิติการให้บริการงานพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

สถิติการให้บริการงานพยาบาล ประจำเดือน สิงหาคม 2562

สถิติการขอใบรับรองความประพฤติ ประจำเดือน กันยายน 2562

สถิติการให้บริการงานพยาบาล ประจำเดือน กันยายน 2562

สถิติการขอใบรับรองความประพฤติ ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สถิติการให้บริการงานพยาบาล ประจำเดือน ตุลาคม 2562

สถิติการขอใบรับรองความประพฤติ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

สถิติการให้บริการงานพยาบาล ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

สถิติการขอใบรับรองความประพฤติ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

สถิติการให้บริการงานพยาบาล ประจำเดือน ธันวาคม 2562

สถิติการให้บริการงานพยาบาล ประจำปี 2563

สถิติการให้บริการงานพยาบาล ประจำปี 2564

good hits
Websites Statistics Tool